اول تو-چگونه فلش دیسک ها را بدون Safely Remove کردن خارج نماییم