اول تو-لواشک یا آلوچه، کدام ارزش غذایی بیشتری دارد؟