اول تو-شرایط سخت درمان پناهندگان افغان در ایران و درخواست وزیر بهداشت