اول تو-30 هزار بند کفش قرمز متصل به سقف فروشگاه Camper ملبورن