اول تو-دلنوشته یک دختر افغانی: هفت پشت پدر من کارگر است