اول تو-پیرترین پرستار داکوتای جنوبی بعد از 72 سال بازنشست شد