اول تو-اگر دندان هایتان را دوست دارید، این مواد غذایی را نخورید!