اول تو-دوستان نزدیک جنیفر لوپز به او درباره کاسپر اسمارت هشدار دادند!