اول تو-جنیفر لوپز برنامه "امریکن آیدل " را ترک می کند !