اول تو-27 شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار