اول تو-آيا حجيت قرآن ذاتي است و از مصونيت ذاتي برخوردار است؟