اول تو-7 مکانِ کمتر شناخته شده در شمال ایران برای سفر