اول تو-هفت جاذبه گردشگری پرهزینه و البته شکست‌خورده دنیا