اول تو-شهرهای کوچک اروپایی که حرفی برای گفتن دارند !