اول تو-سایتهای نامرتبط با موضوع جستجو شده را به لیست سیاه اضافه کنید