اول تو-ژنتيك عاملي موثر در بروز اختلال يادگيري است