اول تو-چگونه می توان از لوس شدن کودکان جلوگیری کرد؟