اول تو-ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید