اول تو-وزرای بهداشت ایران و پاکستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند